Politikat e Kthimit të Produktit

Keni porositur produktin e gabuar? Ju mund ta ktheni atë brenda kushteve dhe afatave të përcaktuara si mëposhtë.

1. Periudha e kthimit

Momenti i pranimit të produktit është përcaktues për kushtet dhe afatet e kthimit të produktit.


1.1. Afati për kthimin e produkteve të blera nga Pema Mall L.L.C. është 14 ditë.

2. Humba e të drejtës së kthimit të produktit

E drejta e kthimit humb si në rastet e mëposhtme:


Për sendet e dëmtuara (me përjashtim të dëmtimit të transportit)


Mospërmbatjes së kushteve për ruajtjen e produktit


Nëse mungon apo është dëmtuar paketimi origjinal


Mospërshtatja e kushteve të përdorimit sipas udhëzimeve të prodhuesit


Kur mungojnë aksesorët


Në ushqim


Në artikujt e hapur nga katetgoritë e këtyre produkteve:


Materiale konsumuese (toner, filtra, fishekë boje, etj.)


Artikujt e higjienës (furça dhëmbësh, brisqe, etj.)


Libra, DVD, CD etj.


Artikujt e përdorur për përgatitjen ose ruajtjen e ushqimit (miksera, tigan, etj.)

3. Vlera e rimbursimit

Nëse produkti mund të kthehet, zbatohen rregullat e mëposhtme të rimbursimit:

Rimbursim i plotë të çmimit të blerjes:

- Artikulli është në paketimin e tij të pahapur, të padëmtuar origjinal
- Veshje dhe këpucë: Rimbursimi i çmimit të blerjes, me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme: Nuk ka shenja të konsumit, etiketa në artikullin e veshjes dhe paketim origjinal të pranishëm.

Zbritje në varësi të gjendjes së produktit (të paktën 10%):
  - Artikulli u hap ose u përdor (përjashtime: shiko 2.):


Ekzaminim individual
  - Artikull me paketim të dëmtuar

4. Shpenzimet e kthimit

Shpenzimet postare për kthimin e sendeve në përgjithësi mbulohen nga dërguesi. Në rastet e mëposhtme, kostot e kthimit do të mbulohen nga Pema Mall L.L.C.:

Për rroba apo këpucë
Kur merrni një artikull tjetër nga ai që keni porositur
Në rast të informacionit të pasaktë në dyqanin online
Kur merrni një artikull që nuk është porositur
Me marrjen e një produkti jo të plotë

Shtator 2021

EINKAUFSKORB

close