Bedingungen und Konditionen

Dieses Abkommen wurde zuletzt am 01. Januar 2024 geändert.

Ju lutemi vini re: Vetëm teksti origjinal në gjuhën shqipe i Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të Eloja është ligjërisht i detyrueshëm. Përkthimi në gjuhët tjera është dhënë vetëm për qëllime informacioni dhe nuk ka fuqi ligjore. Duke pranuar këto Kushte dhe Rregulla të Përgjithshme, ju automatikisht pranoni origjinalin në gjuhën shqipe.

1. Fusha e zbatimit

Termet dhe kushtet e tanishme të përgjithshme (në tekstin e mëtejmë «TKP») vlejnë për të gjitha transaksionet ligjore të bëra përmes dyqaneve online www.pemamall.com (në tekstin e mëtejmë më tej individualisht si «dyqan online»).

Këto terme dhe kushte të përgjithshme zbatohen gjithashtu për të gjitha transaksionet ligjore të bëra në fushën e programit tregtar të Eloja (në tekstin e mëtejmë «program tregtar»). Programi tregtar lejon ofruesit e zgjedhur të palëve të treta (këtu e tutje «tregtarët») të ofrojnë produkte dhe shërbime nën emrin e tyre dhe t’i shesin ato klientëve përmes dyqaneve në internet te Eloja.

Çdo produkt i dorës së dytë i nënshtrohet Kushteve të përgjithshme dhe kushteve të rishitjes përveç ose pjesërisht në vend të këtyre TKP.

Eloja rezervon të drejtën për të ndryshuar këto TKP në çdo kohë. Versioni i TKP i vlefshëm në kohën e vendosjes së porosisë zbatohet dhe nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme për porosinë përkatëse. Kushtet e kundërta ose konfliktuale të klientit nuk do të njihen.

Produktet janë në dispozicion për aq kohë sa mund të gjenden përmes motorit të kërkimit në dyqanin online dhe / ose sa zgjasin rezervat.

Konsumatorët konfirmojnë pajtueshmërinë me dispozitat ligjore për të gjitha porositë e produkteve me një kërkesë minimale për moshën 18 vjeç (veçanërisht për alkoolin dhe produktet e duhanit).

2. Informacione

2.1 Produkti dhe çmimi

Imazhet e produkteve të përdorura për reklama, broshura, dyqane në internet etj janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe nuk janë detyruese.

Informacioni i produktit në dispozicion përmes dyqanit në internet përpilohet për të qenë sa më qartë ndaj klientit, por nuk është detyrues.

Të gjitha çmimet e cituara janë neto, në valutën monetare EURO, ku përfshihet edhe taksa mbi vlerën e shtuar(TVSH).

Kostot e paketimit, trasnporit do të paraqiten në faturë. Eloja dhe tregtarët rezervojnë të drejtën për të ndryshuar çmimet e produkteve dhe shërbimeve në çdo kohë.

2.2 Disponueshmëria dhe koha e dorëzimit

Eloja është e përkushtuar të sigurojë informacion të azhurnuar dhe të saktë mbi disponueshmërinë dhe kohën e dorëzimit në dyqanin online. Sidoqoftë, mungesa e prodhimit dhe shpërndarjes në veçanti mund të shkaktojë vonesa në shpërndarje për Eloja, si dhe për tregtarët. Prandaj, të gjitha informacionet mbi disponueshmërinë dhe kohën e dorëzimit mund të ndryshojnë. Në rastet kur produkti është porositur nga blerësi, por i njëjti nuk është në dispozicion për shitje, Eloja do ta njoftoj blerësin në kohën sa më të shkurtër dhe do të ia kthej pagesën e realizuar.

3. Lidhja e kontratës

Produktet dhe çmimet e përcaktuara në dyqanin online vlerësohet se përbëjnë oferta.

Një kontratë për produkte ose shërbime nga Eloja do të konsiderohet e lidhur me Eloja sapo të jetë vendosur një porosi nga klienti në dyqanin online, me telefon ose postë elektronike (në tekstin e mëtejmë: kontrata ”).

Për produktet dhe shërbimet e ofruara nga një tregtar, kontrata lidhet midis tregtarit dhe klientit, sapo të jetë vendosur një porosi nga klienti në dyqanin online, me telefon ose me postë elektronike. Eloja ndërmjetëson vetëm në shitje dhe vepron si ndërmjetës dhe ofrues i shërbimit për tregtarët, por nuk vepron si palë kontraktuese për klientin.

Konsumatorët informohen për vendosjen e porosive të tyre me anë të një konfirmimi automatikisht të porosisë së krijuar nga Eloja e cila dërgohet në adresën e postës elektronike të siguruar nga klienti. Pranimi i konfirmimit të urdhrit të gjeneruar automatikisht nuk përbën një veprim që produkti do të dorëzohet. Vetëm njofton klientin se porosia e vendosur është marrë nga dyqani në internet dhe kontrata është lidhur me Eloja ose tregtarin nën kushtin e dorëzimit dhe kuotimit të saktë të çmimeve.

4. Data e dorëzimit

Së bashku me konfirmimin, klientit ose i është dhënë një datë e përkohshme e dorëzimit ose kontaktohet në mënyrë që të mund të caktohet një datë e dorëzimit individual.

Nëse dorëzimi nga Eloja ose tregtari vonohet, klientët kanë të drejtë të tërhiqen nga kontrata (me përjashtim të porosive speciale) që nga dita e 30-të kalendarike nga data e planifikuar fillimisht. Në këtë rast, Eloja do të rimbursojë klientin çdo shumë të paguar paraprakisht. Asnjë pretendim i mëtejshëm ndaj Eloja ose tregtarit nuk do të aplikohet.

5. Dorëzimi

Për produktet dhe shërbimet nga Eloja, të gjitha opsionet e furnizimit dhe marrjes të përshkruara nën «Dorëzimi dhe Marrja» në dyqanin online janë në dispozicion të klientit.

Produktet dhe shërbimet e blera nga një tregtar mund të dërgohen vetëm tek një klient dhe nuk mund të mirren.

Nëse klienti zgjedh opsionin «dorëzimi në vendin e përdorimit», është përgjegjësia e klientit të sigurojë që vendi i përdorimit të jetë i arritshëm. Konsumatori duhet të verifikojë që produkti përshtatet në çdo hyrje, për shembull shkallët, dyert etj. Nëse produktet nuk mund të transportohen në vendin e përdorimit, klienti duhet të ketë ndonjë tarifë shtesë.

Nëse klienti refuzon të pranojë apo marrë produktet e porositura në datën e përcaktuar ose me formën e dorëzimit, Eloja ose tregtari mund të tërhiqen nga kontrata (anulimi) dhe të ngarkojnë konsumatorin për kostot e dërgimit dhe çdo humbje të vlerës së sendit.

6. Detyrimi i klientit për të verifikuar produktet

Konsumatorët janë të detyruar që menjëherë të verifikojnë dhe kontrollojnë produktet e dorëzuara ose të marrura për korrektësinë, plotësinë dhe dëmtimin e mundshëm të transportit.

Nëse dorëzimi kryhet nga një partner i shërbimit, klienti duhet të deklarojë defektin tek vërejtjet e dorëzimit.

Konsumatori do të informojë Eloja për çdo defekt, ose dërgesë jo të saktë apo jo të plotë, menjëherë pas zbulimit të tyre dhe brenda pesë ditëve kalendarike pas marrjes së dorëzimit / marrjes, më së voni. Kjo vlen gjithashtu për produktet dhe shërbimet nga tregtarët. Konsumatori është i vetëdijshëm që këto informacione duhet të jepen përmes seksionit «Kthimi dhe garancia» në llogarinë e tij / saj personale të klientit. Konsumatori duhet të ruajë produktin në gjendjen në të cilën është dorëzuar dhe nuk mund ta përdorë atë.

7. Pagesa

7.1 Metodat e pagesës

Eloja realizon të gjitha pagesat për produktet dhe shërbimet e blera në dyqanet online Eloja direkt nga klienti. Çdo pagesë mes tregtarit dhe klientit realizohet përmes Eloja. Konsumatori e pranon këtë cesion dhe është i detyruar të bëjë pagesa vetëm në Eloja.

Pagesa duhet të bëhet në EURO.

Pagesa me para të gatshme është e mundur vetëm me pranimin e mallit kur është caktuar paraprakisht forma e transporit me para në dorë (cash).

Metodat e pagesave për klientët janë të listuara nën «Metodat e pagesës».

Tarifat aktuale mund të shihen gjithashtu në «Metodat e Pagesës» dhe jepen në detaje në procesin e porositjes.

Kur paguani me kartë krediti ose mënyra të tjera të pagesës së menjëhershme, shuma debitohet në kohën e porosisë.

Në rast të parapagimit, dorëzimi bëhet vetëm pas marrjes së pagesës. Produktet që u dorëzohen klientëve drejtpërdrejt nga një tregtar ose një distributor i jashtëm porositen vetëm pas marrjes së pagesës.

7.2 Vonesa e pagesës

Nëse klientët dështojnë të shlyejnë plotësisht ose pjesërisht detyrimet e tyre të pagesës, të gjitha shumat e papaguara që i detyrohen Eloja për çdo blerje bëhen menjëherë (brenda 8 ditëve kalendarike nga kujtesa e parë e parapagimeve). Eloja mund të kërkojë pagesë të menjëhershme dhe të pezullojë çdo dërgesë të mëtejshme të produktit tek klienti. Eloja rezervon të drejtën që pagesat e parealizuara ti procedojë edhe ligjërisht sipas ligjeve të aplikueshme të Republikës së Kosovës.

7.3 Rezervimi i pronësisë

Të gjitha produktet e porositura mbeten pronë e Eloja ose tregtarit derisa pagesa të pranohet në mënyrë të plotë. Eloja ose tregtari ka të drejtë të bëjë një regjistrim në regjistër për rezervimin e pronësisë. Pa miratimin e shprehur të Eloja, nuk lejohet asnjë peng, transferimi i sigurisë, përpunimi ose modifikimi para transferimit të pronësisë.

8. Ndryshimi ose anulimi i porosisë

Vendosja e porosisë e detyron klientin të pranojë produktet dhe shërbimet. Eloja ose tregtari mund, sipas gjykimit të vet, të pranojnë ndryshime të mëpasshme të porosisë ose anulime nga klienti.

Në rast të pamundësisë së sigurimit të mallit apo transportimit të tij, konsumatori informohet menjëherë me email apo përmes telefonit. Nëse klienti e ka bërë tashmë pagesën, shuma i kthehet. Nëse nuk është bërë pagesa, klienti është i liruar nga detyrimi për të paguar shumën e duhur. Pretendimet e mëtejshme për vonesën e dërgesës ose dështimin e dërgesës përjashtohen.

9. Mbrojtja e të dhënave private

Vendosja e porosisë e detyron klientin të pranojë produktet dhe shërbimet. Eloja ose tregtari mund, sipas gjykimit të vet, të pranojnë ndryshime të mëpasshme të porosisë ose anulime nga klienti. Në rast të pamundësisë së sigurimit të mallit apo transportimit të tij, konsumatori informohet menjëherë me email apo përmes telefonit. Nëse klienti e ka bërë tashmë pagesën, shuma i kthehet. Nëse nuk është bërë pagesa, klienti është i liruar nga detyrimi për të paguar shumën e duhur. Pretendimet e mëtejshme për vonesën e dërgesës ose dështimin e dërgesës përjashtohen.

10. Vendi i juridiksionit dhe ligji në fuqi

Të gjitha marrëdhëniet juridike midis Eloja dhe klientëve, si dhe ndërmjet tregtarëve dhe klientëve janë subjekt i ligjeve të aplikueshme të Republikës së Kosovës. Konventa e Kombeve të Bashkuara për Kontratat e Shitjes Ndërkombëtare të Mallrave (CISG) nuk zbatohet.

Vendet e mëposhtme të juridiksionit ekskluziv zbatohen:

Për çdo pretendim që rrjedh nga kontratat e blerjes, në të cilat njëra palë është Eloja:

Për kërkesat e konsumatorëve, vendi i juridiksionit që aplikohet është Prishtina ose vendbanimi i konsumatorit. Në çdo rast tjetër, vendi ekskluziv i juridiksionit është Prishtina.

Për çdo pretendim që rrjedh nga kontratat e blerjes, në të cilat njëra palë është tregtar:

Për pretendimet e konsumatorëve, vendi i juridiksionit që zbaton është vendbanimi i tregtarit ose vendbanimi i konsumatorit. Në çdo rast tjetër, vendi i juridiksionit ekskluziv është vendbanimi i tregtarit.

11. Njoftimi për të drejtat e autorit

Të gjitha të drejtat e TKP, veçanërisht të drejtat e autorit, i rezervohen Eloja.

Është i ndaluar i gjithë riprodhimi, shpërndarja ose përdorimi tjetër përveç me lejen me shkrim nga Eloja. Në rast të shkeljes së kësaj të drejte, Eloja rezervon të drejtën të ndërmarrë veprime juridike.

EINKAUFSKORB

close